Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.hollywoodevents.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Definities: 

  • In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.
  • Hollywood Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ceylon 13, 3526VS te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69852359.
  • Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Hollywood Events een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  • Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Partijen: de partijen bij de overeenkomst; Hollywood Events en de wederpartij gezamenlijk.
  • Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Hollywood Events tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Hollywood Events zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten als bedoeld in het volgende lid.
  • Dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door Hollywood Events ten behoeve van de wederpartij te verlenen diensten, waaronder begrepen de facilitaire ondersteuning, in de ruimste zin des woords, bij een bruiloft of ander event, één en ander in combinatie met de beschikbaarstelling dan wel levering van zaken door Hollywood Events.
  • Event: de gelegenheid op een bepaalde dag en gedurende een bepaald tijdsbestek ten aanzien waarvan Hollywood Events zijn diensten verleent.
  • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 1.Object van deze overeenkomst.
1.1.Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder. 

Artikel 2.Duur van de overeenkomst.

2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode. 
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/ uitleen contract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. 

Artikel 3.Levering en terugbezorging.

3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huur/ uitleen contract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/ gelost kan bereiken via begaanbare weg. 
3.2.Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 4.Leveringstermijn.

4.1.Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. 

Artikel 5.Reclame en controle op goede staat van de goederen.

5.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/ of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 

Artikel 6.Verplichtingen huurder.

6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om; 
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen; 
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; 
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren; 
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden. 
6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken: 
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.); 
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst; 
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde; 
d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie; 

Artikel 7.Reparatie.

7.1.Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. 

Artikel 8.Waarborgsom.
8.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst.
8.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/ reiniging als in artikel “Opzegging/ ontbinding” lid 2 bedoeld. 
8.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven. 

Artikel 9.Verzekering.

9.1.De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand. 

Artikel 10.Schade en gebreken.

10.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 
10.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. 

Artikel 11.Aansprakelijkheid.

11.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 
11.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden. 

Artikel 12.Mededelingsverplichtingen huurder.

12.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt. 


Artikel 13.Opzegging/ ontbinding.

13.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Indien de voorschot betaald is kan de opzegging door de huurder slechts geschieden doormiddel van een opzegtermijn van 30 dagen voor de bruikleen datum de verhuurder op de hoogte te stellen. Tevens heeft de huurder geen recht meer op zijn/haar voorschot. Indien de huurder zich niet aan de opzegtermijn van 30 dagen voor de bruikleen datum houdt, dan mag verhuurder de gehele huursom in rekening brengen.

13.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 
13.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 
13.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding. 
 
 Artikel 14.Wijzigingen.

14.1.Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 

Artikel 15.Betalingen, prijzen & kosten.

15.1.  De wijze van betaling zal in onderling overleg worden bepaald. 

15.2.   Het aanbod van Hollywood Events vermeldt een zo nauwkeurig mogelijk opgave van de prijs- en kostenfactoren. Alle door Hollywood Events vermelde prijzen en kosten zijn exclusief btw. Een aanbod gericht aan consumenten vermeldt prijzen en kosten (mede) inclusief btw.

15.3.  Extra kosten, zoals extra reiskosten en extra kosten in verband met langer verblijf op de locatie van het event, gemaakt als gevolg van een omstandigheid die aan de wederpartij of exploitant van de eventlocatie kan worden toegerekend, kunnen te allen tijde aan de wederpartij worden door berekend.

15.4.  De wederpartij is gehouden tot vooruitbetaling van 30% van de overeengekomen totaalprijs, met dien verstande dat de volledige overeengekomen prijs uiterlijk 30 dagen vóór de datum van het event voldaan dient te zijn. Hollywood Events is niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Hollywood Events is nagekomen.

15.5.Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Hollywood Events aangewezen wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Hollywood Events overigens voorgeschreven wijze.


Artikel 16.Toepasselijk recht.

16.1Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

Artikel 17.Geschillen.

17.1.Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.